mestarikurssi kuvat

Hyvinvoinnin tulevaisuuden mestarikurssi
6.–27.3.2019

Kevään 2019 mestarikurssilla Suomen johtavat hyvinvoinnin tutkijat keskustelivat ja esittelivät uusia tutkimustuloksia ja pohtivat hyvinvoinnin tulevaisuutta.

Kurssi järjestettiin maaliskuussa 2019. Tältä sivulta löydät kurssin materiaalit ja videot.

Tutustu aiempiin mestarikursseihin etusivulta!

OSA 1: 6.3.2019

Osallisuuden edistäminen

Miten osallisuus onnistuu eri elämäntilanteissa olevien ihmisten näkökulmasta?

Osallisuus tarkoittaa yhteisön täysjäsenyyttä. Sitä, että ihminen kokee olevansa osa yhteiskuntaa niin sosiaalisesti ja poliittisesti kuin kulttuurisesti. Osattomuus on yhteydessä huonompaan terveyteen ja elämänlaatuun.

Ihmisille on annettava oikea mahdollisuus osallistua heitä koskevaan päätöksentekoon. Vastavuoroisuus kansalaisen ja yhteiskunnan välillä johtaa aktiivisiin kansalaisiin.

Kulttuurin ja taiteen avulla voimme rikkoa eri ryhmien välisiä rajoja ja tukea yhteisöön kuulumista. Voisiko taidetta ja kulttuuripalveluita nähdä enemmän kouluissa ja sote-palveluissa?

Mahdollisuus tehdä työtä taustasta riippumatta on tärkeä keino edistää osallisuutta, etenkin nuorilla. Työnantajien pitää huolehtia, että kaikki ryhmät ovat edustettuina työmarkkinoilla. Syrjintä pitää ottaa vakavasti.

Jotta yhteisön täysjäsenyys on mahdollista, yhteiskunnan rakenteet ja palvelut pitää saada toimimaan yhteen.

1_osallisuuden_edistäminen rajaus

Keskustelu jatkuu:

#HyvinvoinninTulevaisuus
#Mestarikurssi

Ensimmäisen kerran esitysmateriaalit (.pdf)

Tervetuloa!

Ohjelmajohtaja Eveliina Saari, Työterveyslaitos

Kokonaisvaltainen osallisuuden edistäminen

Tutkimuspäällikkö Tomi Mäki-Opas, Itä-Suomen yliopisto (PROMEQ-hanke)

Aktiivinen vai sosiaalinen kansalaisuus?

Erikoistutkija Paula Saikkonen, THL (BIBU-hanke)

Aktiivinen vai sosiaalinen kansalaisuus?

Erikoistutkija Paula Saikkonen, THL (BIBU-hanke)

Kulttuuri osallisuuden edellytyksenä?

Professori Kai Lehikoinen, Taideyliopisto (ArtsEqual-hanke)

Miten parantaa työttömien osallisuutta?

Tutkijatohtori Tytti Steel, Helsingin yliopisto (WeAll-hanke)

Kaikki nuoret mukaan

Professori Päivi Honkatukia, Tampereen yliopisto (AllYouth-hanke)

Paneeli: Millaisia keinoja on osallisuuden edistämiseksi?

Panelistit:
Karoliina Koskenvuo (tutkimustiimin päällikkö, KELA)

Leif Hagert (varapuheenjohtaja, Romaninuorten neuvosto)

Fasilitoija Aurora Airaskorpi (johtava viestintäasiantuntija, Kaskas Media)

 

OSA 2: 13.3.2019

Hyvinvointiin ja elämäntapoihin vaikuttaminen

Miten ihmisten elintapoihin voidaan vaikuttaa ja tuoko teknologia tähän uusia vaikuttavia tapoja?

Terveellisiin elämäntapoihin opitaan pienestä pitäen. Terveellisten valintojen tekeminen on tehtävä helpoksi esimerkiksi hintapolitiikalla: terveellisten vaihtoehtojen pitäisi maksaa vähemmän.

Työpaikka on tärkeä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäjä. Työyhteisöt tarvitsevat oman, yhdessä kehitetyn terveyden edistämisen suunnitelman.

Terveyden edistämisessä tiedon lisääminen ei riitä, tarvitaan tukea käyttäytymisen muutokseen. Uudet digitaaliset ratkaisut rohkaisevat oman elämänterveystekoihin.

Liikenteen ja liikkumisen uudet palvelut luovat perustan liikunnalliselle arjelle ja auttavat valitsemaan fyysisesti aktiivisia kulkemisen tapoja.

Yksinäisyys heikentää etenkin ikäihmisten hyvinvointia. Ryhmämuotoisessa palveluohjauksessa vanhuksia tuetaan ja neuvotaan yhdessä tehden.

2_hyvinvointi_elintavat rajattu

Keskustelu jatkuu:

#HyvinvoinninTulevaisuus
#Mestarikurssi

Toisen kerran esitysmateriaalit (.pdf)

Tervetuloa!

Ohjelmajohtaja Kaisa Korhonen-Kurki, Helsingin yliopisto

Ruokailutottumusten edistäminen

Projektitutkija Antti Kähäri, Turun yliopisto (TITA-hanke)

Miten työpaikka edistää terveyttä ja työkykyä?

Johtava asiantuntija Jaana Laitinen, Työterveyslaitos (Promo@work-hanke)

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisy digitaalisin keinoin

Erikoistutkija Marja Harjumaa, VTT (StopDia-hanke)

Liikunnallinen elämäntapa kestävän kasvun aikaansaajana

Erikoistutkija, Minna Aittasalo, UKK-Instituutti (STYLE-hanke)

Hyvinvointia yksin asuville ikäihmisille

Yliopistonopettaja Sirpa Kannasoja, Jyväskylän yliopisto (Promeq-hanke)

Paneeli: Miten siirtyä hoitamisesta ennaltaehkäisyyn?

Panelistit:
Jenni Blomgren (tutkimustiimin päällikkö, KELA)
Hanna-Maija Kause (johtava asiantuntija, Akava)
Heli Hätönen (neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministeriö)

OSA 3 20.3.2019

Kohti uutta sosiaalipolitiikkaa

Millainen sosiaaliturva-uudistus tulisi tehdä? Keskustelu käytiin päätösten valmistelijoiden sekä tutkijoiden kesken ja jakso toteutettiin Keskustelun kehät -metodilla.

Kun uudistetaan, pitää pystyä kyseenalaistamaan niitä kehityskulkuja, joilla ollaan päästy nykytilanteeseen.

Pitäisi aina miettiä, palveleeko uudistus prosessia ja organisaatiota vai ihmistä. Ihmisiä ja kansalaisia pitää kuunnella entistä enemmän.

Sosiaaliturvan uudistus ei voi jäädä vain yhden järjestelmän sisälle, sen on oltava kokonaisvaltainen. Tulevaisuuden sosiaaliturvassa palveluiden ja etuuksien on toimittava paremmin yhteen.

Onnistuneet, aluelähtöiset kokeilut voivat suunnata Kelan etuuksia tulevaisuudessa.

Sosiaaliturvauudistus on sosio-teknologinen uudistus. Järjestelmien on oltava kaikkien kansalaisten saavutettavissa, ja niiden sisältämää tietoa pitää kerätä ja käyttää eettisesti. Kukaan ei saa digisyrjäytyä.

3_uusi_sosiaalipolitiikka rajattu

Keskustelu jatkuu:

#HyvinvoinninTulevaisuus
#Mestarikurssi

Kolmannen kerran
esitysmateriaalit (.pdf)

Avaussanat

Ohjelmajohtaja ​Olli Kangas​, Tasa-arvoinen yhteiskunta -ohjelma, Turun
yliopisto

Keskustelijoina:

Professori Heikki Hiilamo, Helsingin yliopisto (Manufacturing 4.0- ja Bibu-hankkeet)
Professori Ilmo Keskimäki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (COPE-hanke)
Tutkimusjohtaja Tomi Mäki-Opas, Itä-Suomen yliopisto (PROMEQ-hanke)
Johtava tutkija Laura Seppänen, Työterveyslaitos (SWiPE-hanke)

Perusturvan ja toimeliaisuuden uudistus

Projektipäällikkö ​Liisa Heinämäki​, vnk (TOIMI-hanke)

Asiantuntija-alustus:

Keskustelu:

Kelan
etuuksien
tulevaisuus

Johtava tutkija
​Minna Ylikännö​, Kela

Asiantuntija-alustus:

Keskustelu:

Digitalisaatio, tekoäly ja tietovarannot sosiaaliturvauudistuksessa

Pääjohtaja ​Antti Koivula​, Työterveyslaitos

Asiantuntija-alustus:

Keskustelu:

OSA 4 27.3.2019

Palvelut hyvinvoinnin lähteenä

Miten hyvinvointia tuottavaa palvelujärjestelmää tulisi suunnata tulevaisuudessa?

Palvelujärjestelmämme on pirstoutunut ja tietämys toisten ammattilaisten työstä puutteellista. Monialaisessa tulevaisuuden järjestelmässä tarvitaan osaavaa johtamista ja kouluttamista.

Terveydenhuolto ei kehity ilman tietoa työn laadusta. Sote-palveluita uudistettaessa potilastietojärjestelmien tieto on saatava käyttöön.

Digitalisaatio ei saa kasvattaa eriarvoisuutta. Hyvinvointia lisää järjestelmä, joka ottaa huomioon vähemmistöjen erityistarpeet enemmistön hyödyn ohella.

Yrittäjillä on palkansaajia harvemmin työterveyshuolto. Työterveyspalveluiden on otettava huomioon yrittäjyyden vaatimukset.

Varhaiskasvatuspalvelut ovat tärkeä osa perheen hyvinvoinnin kokonaisuutta. Niitä suunnitellessa on otettava huomioon perheen kokonaistilanne: perheen ja työn yhteensovittaminen ja lapsen arjen eheys.

4_palvelut rajattu

Keskustelu jatkuu

#HyvinvoinninTulevaisuus
#Mestarikurssi

Hyvinvoinnin tulevaisuuden mestarikurssi_4.seminaari (.pdf)

Tervetuloa!

Ohjelmajohtaja Eveliina Saari, Työterveyslaitos

Sote-integraatio ja monituottajamalli haastavat henkilöstön osaamisen

Tutkimuspäällikkö Timo Sinervo, THL (Cope-hanke)

Rekisteritieto palvelujen laadun takeena?

Tutkimusprofessori Tiina Laatikainen, THL (Impro-hanke)

Sote-palveluiden tasa-arvoinen saatavuus ja hinta

Tutkimusneuvonantaja Tarmo Valkonen ja tutkimuspäällikkö Martti Kulvik, Etla (Promeq-hanke)

Yrittäjien terveyden ja työkyvyn edistäminen työterveyshuollossa

Erikoistutkija Eveliina Korkiakangas, Työterveyslaitos (Promo@Work-hanke)

Varhaiskasvatuspalvelut lasten ja perheiden tukena

Professori Maarit Alasuutari, JYU (Childcare-hanke)

Paneeli: Millaisilla palveluilla turvataan hyvinvoinnin tulevaisuus?

osaamiskeskusjohtaja Jorma Mäkitalo, Työterveyslaitos
kehittämisjohtaja Marita Pikkarainen, Kainuun sote
sote-muutosjohtaja Marjukka Turunen, Kela

Palaute mestarikurssista

Toivoisimme palautetta mestarikurssista sekä paikan päällä olleilta että verkon yli seuranneilta.
Palautetta voit antaa tällä lomakkeella.

 

3_uusi_sosiaalipolitiikka rajattu
TTL logo FI_COL_1
kela logo 2